do kasy suma: 0,00 zł
close
wyszukiwarka zaawansowana
Regulamin subskrypcji

Regulamin korzystania z usługi Subskrypcja Wydawnictwa Currenda

 1. Wstęp
  Niniejszy Regulamin (“Regulamin”) określa zasady świadczenia usługi Subskrypcji w Księgarni Internetowej Wydawnictwa Currenda. Do świadczenia usługi Subskrypcji nie znajdują zastosowania Ogólne Warunki Użytkowania Platformy Moja Currenda.
 2. Definicje
  Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: 

1)    Księgarnia internetowa- strona internetowa www.sklep.currenda.pl wraz ze wszystkimi jej podstronami, której administratorem jest Wydawca;

2)    Wydawca- Currenda Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie przy al. Niepodległości 703A, 81-853 Sopot, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000052544, NIP 5851349001, REGON 191764433, kapitał zakładowy 3.500.000,00 zł;

3)    Subskrybent- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która złożyła Zamówienie usługi Subskrypcji;

4)    Publikacja- wydrukowana i oprawiona w okładkę wersja wydania książkowego lub czasopisma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Księgarni internetowej pomiędzy Subskrybentem a Wydawcą;

5)    Subskrypcja- usługa świadczona na rzecz Subskrybenta obejmująca cykliczną sprzedaż przez Wydawcę na rzecz Subskrybenta Publikacji Wydawcy (zgodnie z dokonanym przez Subskrybenta wyborem rodzaju Publikacji) ze zniżką 25% w stosunku do ceny Publikacji brutto wskazanej w Księgarni internetowej (cena katalogowa). Cena Publikacji, do której uiszczenia na mocy zawartej umowy sprzedaży będzie obowiązany Subskrybent, będzie każdorazowo wskazana w podsumowaniu zamówienia na Publikację w Księgarni internetowej oraz w fakturze VAT doręczonej Subskrybentowi w formie tradycyjnej lub elektronicznej. Wydawca oferuje następujące rodzaje Subskrypcji: Subskrypcja na czasopismo Przegląd Prawa Egzekucyjnego oraz Subskrypcja na Publikacje książkowe Wydawnictwa Currenda; Subskrypcja nie stanowi prenumeraty; w razie zamówienia Subskrypcji na Publikacje książkowe Wydawnictwa Currenda Subskrybent nie będzie poinformowany o tym, jakie konkretnie oznaczone Publikacje zostaną do niego wysłane;

6)    Zamówienie- oświadczenie woli Subskrybenta o przyjęciu oferty Wydawcy na świadczenie określonego rodzaju Subskrypcji, wyrażone przez Subskrybenta w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza dostępnego w Księgarni internetowej lub w innej, zorganizowanej przez Wydawcę, formie. Wydawca rozpoczyna świadczenie Subskrypcji na rzecz Subskrybenta po otrzymaniu Zamówienia. Wraz z złożeniem Zamówienia Subskrybent zostaje obowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu;

7)    Rezygnacja- oświadczenie woli Subskrybenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży pojedynczej partii Publikacji doręczonych Subskrybentowi w ramach Subskrypcji. Rezygnacja wiąże się z powstaniem po stronie Subskrybenta obowiązku zwrotu doręczonej mu Publikacji na rzecz Wydawcy oraz poniesieniem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy sprzedanej. Ponawiające się Rezygnacje mogą być przyczyną rozwiązania Umowy Subskrypcji zawartej przez akceptację niniejszego Regulaminu.

 1. Warunki
  1. Składając Zamówienie Subskrybent dokonuje wyboru rodzaju Subskrypcji w treści formularza, zaznaczając na stronie internetowej Księgarni internetowej Wydawcy rodzaj zamawianej Subskrypcji. Wraz z złożeniem zamówienia przez Subskrybenta dochodzi do zawarcia Umowy Subskrypcji.
  2. Zamówione w ramach Subskrypcji Publikacje są nadawane przez Wydawcę na adres korespondencyjny wskazany przez Subskrybenta. Subskrybent jest uprawniony do aktualizowania swoich danych w trakcie obowiązywania Umowy, w tym do zmiany właściwego adresu korespondencyjnego. Wskazany adres dostawy powinien znajdować się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej; Wydawca zastrzega, że nie będzie realizował doręczeń Publikacji poza obszarem Rzeczpospolitej Polskiej.
  3. W zależności od wybranego rodzaju Subskrypcji, Publikacje mogą być doręczane Subskrybentowi 1 raz w miesiącu (w przypadku czasopisma Przegląd Prawa Egzekucyjnego) albo nieregularnie, w zależności od tego, czy Wydawnictwo wydało Publikacje książkowe objęte usługą Subskrypcji w czasie następującym po zawarciu Umowy lub ostatniej przesyłce Publikacji.
 1. Sprzedaż Publikacji w ramach Subskrypcji
  1. Wydawca zobowiązuje się do przesyłania Subskrybentowi wybranych rodzajowo przy składaniu Zamówienia Publikacji na wskazany przez Subskrybenta adres, przy czym Subskrybent będzie obowiązany albo do zapłaty ceny za doręczone mu Publikacje w terminie określonym fakturą VAT, następującym po doręczeniu Publikacji Subskrybentowi, albo do zwrotu Publikacji Wydawcy w razie Rezygnacji.
  2. Zawarcie Umowy sprzedaży Publikacji w ramach Subskrypcji wiąże się z obowiązkiem zapłaty ceny Publikacji, która zostanie ustalona przez Wydawcę z zastosowaniem zasad Regulaminu, to jest ustalonej obniżki ceny katalogowej o 25%.
  3. W związku z doręczeniem przez Wydawcę Subskrybentowi Publikacji, Wydawca doręczy Subskrybentowi również fakturę VAT obejmującą kwotowo określony obowiązek zapłaty za Publikację w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT. Jeżeli Subskrybent wyraził zgodę na doręczanie mu faktur VAT w formie elektronicznej, Wydawca doręczy mu fakturę VAT w takiej formie na wskazany przez Subskrybenta adres e-mail.
  4. Jeżeli po otrzymaniu Publikacji Subskrybent złoży oświadczenie o Rezygnacji z danej Publikacji, Subskrybent nie ma obowiązku uiszczania na rzecz Wydawcy należności objętych fakturą VAT, jednak jest obowiązany do zwrotu otrzymanej Publikacji w stanie nienaruszonym w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 1. Czas trwania Umowy
  1. Minimalny czas trwania Umowy Subskrypcji zawartej w oparciu o niniejszy Regulamin wynosi 3 miesiące; we wskazanym czasie Stronom nie przysługuje uprawnienie do rozwiązania Umowy za wypowiedzeniem.
  2. Umowa Subskrypcji zostaje zawarta na nieokreślony.
  3. Strony mogą rozwiązać Umowę zawartą na podstawie Regulaminu poprzez złożenie jednostronnego oświadczenia o wypowiedzeniu w formie dokumentowej pod rygorem nieważności, ze skutkiem następującym w terminie 14 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia drugiej Stronie Umowy.
  4. Subskrybent może złożyć oświadczenie o Rezygnacji z doręczonej mu Publikacji w terminie 14 dni od dnia doręczenia, przy jednoczesnym obowiązku nadania do wydawcy przesyłki zwrotnej zawierającej daną Publikację w w/w terminie. Rezygnacja stanowi rozwiązanie jednostkowej Umowy sprzedaży Publikacji, natomiast nie stanowi ona samoistnej przesłanki rozwiązania Umowy Subskrypcji.
  5. Wydawca wskazuje, że powtarzające się Rezygnacje lub opóźnienia w uiszczaniu opłaty za zamówione Publikacje mogą być przyczyną wypowiedzenia Umowy Subskrypcji przez Wydawcę.
  6. W razie zamówienia przez Subskrybenta Subskrypcji na książki Wydawcy, Subskrybentowi będącemu konsumentem przysługuje uprawnienie do odstąpienia od Umowy Subskrypcji w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Subskrypcji w oparciu o niniejszy Regulamin. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Subskrybentowi, który zamówił Subskrypcję na Przegląd Prawa Egzekucyjnego. Odstąpienie od Umowy może zostać dokonane w dowolnej formie i jest skuteczne od chwili doręczenia go Wydawcy; oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone na przykład na formularzu, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. W razie odstąpienia od Umowy po otrzymaniu Publikacji, Subskrybent będzie obowiązany do zwrotu Publikacji do Wydawcy w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Publikacji będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Publikacji.
 1. Koszty dostawy i zwrotu Publikacji
  1. Wydawca ponosi koszty opakowania i doręczenia Publikacji do Subskrybenta.
  2. W razie rozwiązania Umowy lub Rezygnacji, pociągających za sobą obowiązek zwrotu Publikacji przez Subskrybenta, Subskrybent będzie obowiązany do poniesienia kosztu opakowania i przesyłki zwrotnej Publikacji. W zależności od wielkości przesyłki, jej minimalny koszt przy skorzystaniu z usług Poczty Polskiej S.A. może wynosić od 13,00 zł do 16,00 zł.
  3. Wydawca nie odbiera przesyłek wysłanych do niego za pobraniem.
 1. Reklamacje
  1. Subskrybentowi przysługuje uprawnienie do składania reklamacji na sposób realizowania przez Wydawcę lub reprezentujące go osoby Umowy Subskrypcji.
  2. Reklamacje można składać:

a) w formie pisemnej- na adres Wydawcy,

b) w formie elektronicznej poprzez wiadomość e-mail nadaną na adres: wydawnictwo@currenda.pl,

c) poprzez kontakt telefoniczny pod numerem tel.: (58)5503875, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8:00-16:00.

 1. Wydawca zobowiązuje się do rozpatrywania otrzymywanych reklamacji bezzwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania.
 2. Wydawca będzie prowadził z Subskrybentem korespondencję w formie pisemnej, chyba że Subskrybent wyrazi zgodę na kontakt w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail.
 3. W razie nieuwzględnienia reklamacji przez Wydawcę, Subskrybent będący konsumentem może zwrócić się o pomoc w polubownym rozwiązaniu sporu do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów właściwego dla miejsca zamieszkania konsumenta. Wykaz podmiotów prowadzących postępowania pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgłoszonych Komisji Europejskiej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej znajduje się pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL. Informacje o polubownym rozwiązywaniu sporów konsumenckich znajdują się również pod adresem www.polubowne.uokik.gov.pl. Wydawca wyraża wolę uczestniczenia w polubownych metodach rozwiązywania ewentualnie zaistniałych sporów.
 1. Dane osobowe i informacje handlowe
  1. Administratorem danych jest Currenda Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie przy Al. Niepodległości 703A, 81-853 Sopot. Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez adres e- mail: sekretariat@currenda.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 
  2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy poprzez adres e-mail: iod@currenda.pl.
  3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji usługi Subskrypcji (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej jako „Rozporządzenie”). Jednocześnie administrator będzie przetwarzać dane w celu realizacji ciążących na nim obowiązków prawnych wynikających z prawa podatkowego i rachunkowego (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia) oraz w celu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie swojego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na działania marketingowe, dane będą przetwarzane w tymże celu (art. 6 ust. 1 lit. a).  
  4. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do korzystania z Subskrypcji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. 
  5. Dane mogą być udostępnione podmiotom wspierającym Administratora w prowadzeniu działalności i świadczeniu usług takim jak podmioty zapewniające wsparcie techniczne czy operatorzy pocztowi. W przypadku wyrażenia zgody na działania marketingowe, dane zostaną powierzone podmiotowi realizującemu usługi marketingowe. 
  6. Dane będą przetwarzane przez czas korzystania z usługi Subskrypcji oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa. W przypadku wyrażenia zgody marketingowej, dane będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody. 
  7. W związku z przetwarzaniem danych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do: a) dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania lub usunięcia na zasadach określonych w art. 15-17 Rozporządzenia; b) ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 Rozporządzenia; c) prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 Rozporządzenia d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na zasadach wskazanych w art. 21 Rozporządzenia e) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
  8. Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych znajdują się na stronie internetowej www.currenda.pl/polityka-prywatnosc/. W przypadku sprzeczności, pierwszeństwo mają zapisy zawarte w niniejszym Regulaminie.
 1. Możliwość zmiany Regulaminu
  1. Regulamin Subskrypcji i jego zmiany dostępne są w Księgarni internetowej w formacie, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu.
  2. Wydawca zobowiązuje się do informowania Subskrybenta o każdej planowanej zmianie treści Regulaminu, nie później niż na 14 dni przed dniem wprowadzenia w życie w/w zmiany.
  3. Wydawca może zmienić Regulamin w przypadku:

a)     zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie dotyczącym Stron lub łączących je stosunków prawnych,

b)    zmian technologicznych Księgarni internetowej,

c)     zmian organizacyjnych Wydawcy,

d)    podjęcia decyzji przez Wydawcę o zaprzestaniu utrzymywania Subskrypcji,

e)    wprowadzenia przez Wydawcę na rynek produktu o konkurencyjnych funkcjonalnościach.

 1. Wydawca będzie informował Subskrybenta o planowanych zmianach Regulaminu nie później niż na 14 dni przed wejściem zmian w życie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innego uzgodnionego między Stronami sposobu komunikacji na odległość. Postanowienia Regulaminu w zmienionej wersji znajdują zastosowanie w stosunkach między Stronami, jeżeli Subskrybent nie wypowie Umowy zawartej w oparciu o niniejszy Regulamin w najszybszym możliwym terminie.
 1.  Zawieram Umowę o świadczenie usługi Subskrypcji:
 • w związku z prowadzoną działalnością zawodową,
 • w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
 • jako konsument.

 

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl