do kasy suma: 0,00 zł
close
wyszukiwarka zaawansowana
Regulamin subskrypcji

Regulamin korzystania z usługi Subskrybcja Wydawnictwa Currenda

 1. Wstęp
  1. Niniejszy Regulamin (“Regulamin”) określa zasady  dokonywania zamówienia i wykorzystania usługi Subskrypcji.
 2. Definicje
  1. Przez „Księgarnię internetową” rozumie się stronę internetową www.sklep.currenda.pl wraz ze wszystkimi jej podstronami.

  2. Przez „Wydawcę” rozumie się Currenda Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie przy al. Niepodległości 703A, 81-853 Sopot, posiadającą numery REGON: 191764433, NIP: 5851349001, zarejestrowaną w KRS pod numerem 0000052544.

  3. Przez „Subskrybenta” rozumie się osobę fizyczną działająca w imieniu własnym, bądź jako reprezentant osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej lub jako pełnomocnik lub przedstawiciel ustawowy, która dokonała zamówienia usługi Subskrypcji.i 2.6) w formie elektronicznej lub w innej dopuszczalnej formie.

  4. Przez „Publikację” rozumie się wydrukowaną i oprawioną w okładkę wersję wydania książkowego lub czasopisma.

  5. Przez „Subskrypcję” rozumie się prawo Subskrybenta do otrzymywania wszystkich Publikacji określonego rodzaju (zgodnie z dokonanym przez niego wyborem rodzaju Publikacji) ze zniżką 25% brutto w stosunku do ceny Publikacji brutto wskazanej w Księgarni internetowej oraz jego obowiązek do uiszczenia ceny zakupu za wszystkie przesyłane Publikacje oraz ceny samej ich przesyłki do Subskrybenta. Cena Publikacji i samej ich przesyłki wskazana będzie w załączonej do przesyłki fakturze lub rachunku lub na fakturze lub rachunku przesłanym na adres e-mail Subskrybenta wskazanym przez niego jako adres do przekazywania elektronicznych faktur. Termin płatności za Publikacje oraz za samą ich przesyłkę określony będzie w fakturze lub rachunku. Rodzaje publikacji dostępne w Subskrypcji to Subskrypcja na publikowane przez Wydawcę czasopismo Nowa Currenda, Subskrypcja na czasopismo Przegląd Prawa Egzekucyjnego oraz Subskrybcja na Publikacje książkowe Wydawnictwa Currenda.

  6. Przez „Zamówienie” rozumie się oświadczenie woli Subskrybenta o przystąpieniu do Subskrypcji wyrażone przez Subskrybenta w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza dostępnego w Księgarni internetowej lub w innej, dozwolonej przez Wydawcę formie, które powoduje dla Subskrybenta rozpoczęcie korzystania przez niego z usługi Subskrypcji,w  tym powstanie dla niego obowiązków związanych z wykonywaniem płatności za dostarczone w ramach Subskrypcji Publikacje i ich przesyłki na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu.

  7. Przez „Rezygnację” rozumie się oświadczenie woli Subskrybenta o odstąpieniu od zakupu przez Subskrybenta danej Publikacji przesłanej przez Wydawcę w ramach usługi Subskrypcji i odesłanie tej Publikacji do Wydawcy. Ponawiające się Rezygnacje mogą zostać uznane przez Wydawcę za Wypowiedzenie, o którym mowa w pkt. 2.8 Regulaminu. O tym, że kolejna Rezygnacja w danym roku kalendarzowym zostanie poczytana za Wypowiedzenie, Wydawca informuje Subskrybenta drogą elektroniczną, na adres podany przez niego przy okazji zamówienia.

  8. Przez „Wypowiedzenie” rozumie się oświadczenie woli Subskrybenta o rezygnacji z usługi Subskrypcji złożone przez Subskrybenta w formie pisemnej i z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego od ostatniego dnia miesiąca, w którym dokonano Wypowiedzenia. Wypowiedzenie składane jest na adres Wydawcy określony niniejszym Regulaminie. Wypowiedzenie ma też taki skutek, że Subskrybent traci prawo do zniżki, o której mowa w pkt. 2.5 na Publikacje Wydawcy, które zostały mu dostarczone w okresie Wypowiedzenia w miesiącu, w którym złożone zostało Wypowiedzenie oraz w okresie 12 (dwunastu) miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym złożono Wypowiedzenia. Różnicę cenową pomiędzy ceną wskazaną w Księgarni internetowej w momencie przesłania Publikacji do Sybskrybenta oraz ceną uiszczoną przez Subskrybenta, Subskrybent dokonujący Wypowiedzenia Subskrypcji uiszcza na podstawie odrębnej faktury (rachunku) przesłanej przez Wydawcę w terminie wskazanym w tej fakturze (rachunku) zgodnie z pkt. 5.5 niniejszego Regulaminu.

  9. Przez „Wypowiedzenie ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego” rozumie się wypowiedzenie, określone w 5.6. Regulaminu.

 3. Warunki 
  1. Przed rozpoczęciem korzystania z Subskrypcji Subskrybent zobowiązany jest do zapoznania się oraz zaakceptowania warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

  2. Złożenie zamówienia przez Księgarnię Internetową za pośrednictwem formularza stanowi wiążącą umowę pomiędzy Subskrybentem a Wydawcą. 

  3. Dokonując Zamówienia Subskrybent akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
  4. Dokonując Zamówienia Subskrybent dokonuje wyboru rodzaju Subskrypcji zaznaczając na stronie internetowej Księgarni internetowej Wydawcy rodzaj zamawianej Subskrypcji.

  5. Do korzystania z Subskrypcji dopuszczone są osoby, które ukończyły 18. rok życia. Korzystając z usługi i akceptując warunki niniejszego Regulaminu użytkownik oświadcza, że ukończył 18 rok życia.

  6. Warunkiem korzystania z usługi Subskrypcji jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 922).

  7. W każdym przypadku zmiany danych osobowych i/lub danych firmy w szczególności danych teleadresowych lub adresu Subskrybent zobowiązany jest powiadomić pisemnie o tym fakcie Wydawcę, na adres siedziby Currenda Sp. z o.o.

  8. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za przesłanie Publikacji na błędnie podany lub niezaktualizowany przez Subskrybenta adres. 

  9. Subskrybent otrzymuje dostawę subskrybcji w miejscu podanym w formularzu.

 4. Płatności
  1. Subskrybent zobowiązuje się do zakupu Publikacji na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Subskrybent zobowiązuje się do opłacenia wszystkich przesłanych egzemplarzy Publikacji objętych Subskrybcją lub Subskrypcjami wybranymi w momencie dokonywania Zamówienia.

  2. Subskrybent wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną na wskazany przez Subskrybenta adres poczty elektronicznej. Subskrybent może cofnąć zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną. 

  3. Płatność za dostarczoną Publikację oraz jej przesłanie Subskrybent uiszcza na konto i w terminie określonym fakturą (rachunkiem) załączoną do tej publikacji lub przesłaną na adres e-mail służący do przesyłania faktur (rachunków).

  4. Płatność za dostarczoną Publikację oraz jej przesłanie Subskrybent uiszcza na konto i w terminie określonym fakturą (rachunkiem) załączoną do tej publikacji lub przesłaną na adres e-mail służący do przesyłania faktur (rachunków).

  5. Koszt wysyłki Publikacji obciąża Subskrybenta i jest zgodny z najtańszym kosztem przesyłki zamówienia wskazanym w Księgarni internetowej.

 5. Rezygnacja i Wypowiedzenie
  1. W przypadku Publikacji przesłanych w ramach Subskrybcji, Subskrybent zobowiązany jest do uiszczenia ceny przesyłanych Publikacji oraz ceny ich przesyłki. W razie nieuiszczenia cen, o których mowa zdaniu poprzedzającym przez Subskrybenta, Wydawca może uznać nieopłacenie przesłanych Publikacji wraz z ich przesyłką za Rezygnację z Subskrypcji.

  2. W przypadku Publikacji przesłanych w ramach Subskrybcji, Subskrybent zobowiązany jest do uiszczenia ceny przesyłanych Publikacji oraz ceny ich przesyłki. W razie nieuiszczenia cen, o których mowa zdaniu poprzedzającym przez Subskrybenta, Wydawca może uznać nieopłacenie przesłanych Publikacji wraz z ich przesyłką za Rezygnację z Subskrypcji.

  3. W sytuacji gdy Subskrybent nie zwróci przesłanych i nieopłaconych Publikacji w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania oświadczenia Wydawcy o uznaniu braku zapłaty za Rezygnację z Subskrypcji oraz nie opłaci kosztów przesyłki Publikacji do Subskrybenta i od Subskrybenta do Wydawcy, Wydawca obciąży Subskrybenta, oprócz zrabatowanych kosztów zakupu i przesyłki przesłanych Subskrybentowi w ramach Subskrypcji Publikacji, także kwotą równą udzielonemu Subskrybentowi  w ramach Subskrypcji rabatu (zniżki).   

  4. Subskrybent posiada możliwość złożenia wypowiedzenia, o którym mowa w pkt 2.8 Regulaminu. 

  5. Wypowiedzenie o którym mowa w pkt. 2.8 Regulaminu skutkuje koniecznością dopłaty przez Subskrybenta za wszystkie Publikacje przesłane w trakcie 12 miesięcy przed momentem dokonania Rezygnacji. Dopłata stanowi różnicę pomiędzy ceną katalogową Publikacji w Księgarni internetowej a ceną, jaką uiścił Subskrybent. Dopłata zostanie uiszczona przez Subskrybenta na podstawie wystawionej przez Wydawcę faktury.

  6. Subskrybent posiada możliwość Wypowiedzenia Subskrypcji, które odniesie skutek na koniec roku kalendarzowego („Wypowiedzenie ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego”), w którym zostało dokonane. Wypowiedzenie ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego wymaga formy pisemnej,  na adres siedziby Wydawcy. W przypadku Wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego nie znajduje zastosowania dopłata, o której mowa w pkt. 5.5.

  7. Nieopłacenie faktury za przesłaną Publikację w terminie wskazanym na fakturze może zostać uznane przez Wydawcę za Rezygnację z Subskrypcji, co oznacza, że Wydawca nie będzie dostarczać Subskrybentowi następnych Publikacji, zastosowanie znajduje tutaj pkt 5.5 niniejszego Regulaminu.

 6. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy
  1. Subskrybent będący osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, dalej jako „Konsument” mający zwykłe miejsce pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ma prawo odstąpić od umowy o dostarczanie Subskrypcji w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować Wydawcę o swojej decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: Currenda Sp. z o.o. Al. Niepodległości 703A, 81-853 Sopot. W tym celu można posłużyć się wzorem formularza stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu. W przypadku odstąpienia od umowy Konsumentowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Wydawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonuje się przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności po odstąpieniu od umowy.

 7. Dane osobowe i informacje handlowe
  1. Dane osobowe Subskrybentów będą przetwarzane przez Currenda Sp. z o.o. w jej siedzibie, którą wskazano w pkt. 2.2 niniejszego regulaminu.

  2. Administratorem danych osobowych jest Prezes Zarządu Currenda Sp. z o.o., który dokonuje przetwarzania danych osobowych Subskrybentów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 922) i niniejszym Regulaminem.

  3. Wydawca szanuje prawo Subskrybentów do ochrony ich prywatności. Subskrybentowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

  4. Podanie danych osobowych przez Subskrybenta jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia usługi Subskrybcji. 

  5. Zatwierdzenie formularza z danymi osobowymi, podanymi przez Subskrybenta, jest równoznaczne z oświadczeniem , że podane w formularzu dane są prawdziwe.

  6. Dane osobowe są przetwarzane przez Wydawcę zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 922).

  7. Subskrybent wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, telefoniczną, w tym poprzez wiadomości SMS, informacji handlowych, marketingowych o nowych Publikacjach oraz o innych rozwiązaniach, usługach, produktach, towarach Wydawcy wraz z możliwością wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w zakresie nieobjętym zgodą określoną w niniejszym Regulaminie. 

 8. Odesłanie do przepisów polskiego prawa
  1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisu Kodeksu cywilnego.

 9. Właściwość sądu
  1. Sprawy sporne wynikające z niniejszego Regulaminu rozpatrywać będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Wydawcy.

 10. Możliwość zmiany regulaminu
  1. Regulamin Subskrypcji i jego zmiany są dostępne są w Księgarni internetowej Wydawcy.
  2. Wydawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa. 

  3. Zmiana ta jest skuteczna wobec Subskrybenta pod warunkiem, że zmiany postanowień Regulaminu zostaną zamieszczone na stronie, o której mowa wyżej pod pkt. 6.1.,a Subskrybent nie wypowie Subskrypcji w najbliższym czasie Wypowiedzenia. W zakresie tego wypowiedzenia mają zastosowanie postanowienia par. 2.9 niniejszego Regulaminu.

 11. Zgody
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wydawcę danych osobowych.
  • Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, telefoniczną, w tym poprzez wiadomości sms, informacji handlowych, marketingowych o nowych Publikacjach oraz o innych rozwiązaniach, usługach, produktach, towarach Wydawcy.
  • Jestem konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub jestem uprawniony do reprezentacji osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej na mocy odrębnych przepisów lub udzielonego pełnomocnictwa.

 

Pobierz wzór odstąpienia od umowy

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl