do kasy suma: 0,00 zł
close
wyszukiwarka zaawansowana
Regulamin subskrypcji

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI SUBSKRYPCJI WYDAWNICTWA CURRENDA 

Niniejszy Regulamin określa zasady szczególne świadczenia Usługi Subskrypcji Wydawnictwa Currenda na rzecz Użytkownika Sklepu Internetowego. Do świadczenia Usługi Subskrypcji Wydawnictwa Currenda znajdują zastosowanie postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego Currenda. 

Poprzez wypełnienie i doręczenie Sprzedawcy Formularza Zapisu Subskrybent poświadcza zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz Regulaminu Subskrypcji i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

§ 1

Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie Subskrypcji pojęcia oznaczają: 

 1. Publikacja - wydrukowana i oprawiona w okładkę wersja wydania książkowego lub czasopisma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego pomiędzy Subskrybentem a Wydawcą;
 2. Regulamin Subskrypcji - niniejszy Regulamin korzystania z Usługi Subskrypcji Wydawnictwa Currenda;
 3. Regulamin Sklepu - Regulamin Sklepu Internetowego Currenda, za pośrednictwem którego świadczona jest Usługa Subskrypcji;
 4. Rezygnacja- oświadczenie woli Subskrybenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży pojedynczej partii Publikacji doręczonych Subskrybentowi w ramach Subskrypcji. Rezygnacja wiąże się z powstaniem po stronie Subskrybenta obowiązku zwrotu doręczonej mu Publikacji na rzecz Wydawcy oraz poniesieniem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy sprzedanej. Ponawiające się Rezygnacje mogą być przyczyną rozwiązania Umowy Subskrypcji zawartej przez akceptację niniejszego Regulaminu Subskrypcji;
 5. Sprzedawca/Wydawca - Currenda Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie przy al. Niepodległości 703A, 81-853 Sopot, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000052544, NIP 5851349001, REGON 191764433, kapitał zakładowy 3.500.000,00 zł;
 6. Subskrybent - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która złożyła Zamówienie Usługi Subskrypcji;
 7. Umowa Subskrypcji - umowa zawarta przez Sprzedawcę z Subskrybentem, na podstawie której świadczona jest Usługa Subskrypcji;
 8. Usługa Subskrypcji - usługa świadczona na rzecz Subskrybenta obejmująca cykliczną sprzedaż przez Wydawcę na rzecz Subskrybenta Publikacji Wydawcy (zgodnie z dokonanym przez Subskrybenta wyborem rodzaju Publikacji) ze zniżką co najmniej 25% w stosunku do ceny Publikacji brutto wskazanej w Sklepie internetowym (cena katalogowa). Cena Publikacji, do której uiszczenia na mocy zawartej umowy sprzedaży będzie obowiązany Subskrybent, będzie każdorazowo wskazana w podsumowaniu zamówienia na Publikację w Sklepie internetowym oraz w fakturze VAT doręczonej Subskrybentowi w formie tradycyjnej lub elektronicznej. Wydawca oferuje następujące rodzaje Subskrypcji: Subskrypcja na czasopismo Przegląd Prawa Egzekucyjnego oraz Subskrypcja na Publikacje książkowe Wydawnictwa Currenda; Subskrypcja nie stanowi prenumeraty; w razie zamówienia Subskrypcji na Publikacje książkowe Wydawnictwa Currenda Subskrybent nie będzie poinformowany o tym, jakie konkretnie oznaczone Publikacje zostaną do niego wysłane;
 9. Zamówienie- oświadczenie woli Subskrybenta o przyjęciu oferty Wydawcy na świadczenie określonego rodzaju Subskrypcji, wyrażone przez Subskrybenta w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza dostępnego w Sklepu internetowego lub w innej, zorganizowanej przez Wydawcę, formie. Wydawca rozpoczyna świadczenie Subskrypcji na rzecz Subskrybenta po otrzymaniu Zamówienia. Wraz ze złożeniem Zamówienia Subskrybent zostaje obowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu Subskrypcji oraz Regulaminu Sklepu.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin Subskrypcji określa szczególne zasady świadczenia usługi Subskrypcji w Sklepie Internetowym Wydawcy. Do świadczenia usługi Subskrypcji znajdują zastosowanie również postanowienia Regulaminu Sklepu. 
 2. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu Subskrypcji z treścią Regulaminu Sklepu, pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu Subskrypcji. 

 

§ 3

Zasady składania Zamówienia

 1. Składając Zamówienie Subskrybent dokonuje wyboru rodzaju Subskrypcji w treści formularza, zaznaczając na stronie internetowej Sklepu internetowego Wydawcy rodzaj lub rodzaje zamawianej Subskrypcji. Wraz z złożeniem Zamówienia przez Subskrybenta dochodzi do zawarcia Umowy Subskrypcji. Potwierdzenie Zamówienia następuje w drodze wiadomości elektronicznej wysłanej przez Wydawcę na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia. 
 2. Zamówione w ramach Subskrypcji Publikacje są nadawane przez Wydawcę na adres korespondencyjny wskazany przez Subskrybenta. Subskrybent jest uprawniony do aktualizowania swoich danych w trakcie obowiązywania Umowy Subskrypcji, w tym do zmiany właściwego adresu korespondencyjnego. Wskazany adres dostawy powinien znajdować się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej; Wydawca zastrzega, że nie będzie realizował doręczeń Publikacji poza obszarem Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. W zależności od wybranego rodzaju Subskrypcji, Publikacje mogą być doręczane Subskrybentowi 1 raz w miesiącu (w przypadku czasopisma Przegląd Prawa Egzekucyjnego) albo nieregularnie, w zależności od tego, czy Wydawnictwo wydało Publikacje książkowe objęte usługą Subskrypcji w czasie następującym po zawarciu Umowy lub ostatniej przesyłce Publikacji.

 

§ 4

Zasady realizacji Usługi Subskrypcji 

 1. Wydawca zobowiązuje się do przesyłania Subskrybentowi wybranych rodzajowo przy składaniu Zamówienia Publikacji na wskazany przez Subskrybenta adres, przy czym Subskrybent będzie obowiązany albo do zapłaty ceny za doręczone mu Publikacje w terminie określonym fakturą VAT, następującym po doręczeniu Publikacji Subskrybentowi, albo do zwrotu Publikacji Wydawcy w razie Rezygnacji.
 2. Zawarcie Umowy sprzedaży Publikacji w ramach Usługi Subskrypcji wiąże się z obowiązkiem zapłaty ceny Publikacji, która zostanie ustalona przez Wydawcę z zastosowaniem zasad Regulaminu Subskrypcji, to jest ustalonej obniżki ceny katalogowej o co najmniej 25%.
 3. W związku z doręczeniem przez Wydawcę Subskrybentowi Publikacji, Wydawca doręczy Subskrybentowi również fakturę VAT obejmującą kwotowo określony obowiązek zapłaty za Publikację w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT. Jeżeli Subskrybent wyraził zgodę na doręczanie mu faktur VAT w formie elektronicznej, Wydawca doręczy mu fakturę VAT w takiej formie na wskazany przez Subskrybenta adres e-mail.
 4. Jeżeli po otrzymaniu Publikacji Subskrybent złoży oświadczenie o Rezygnacji z danej Publikacji, Subskrybent nie ma obowiązku uiszczania na rzecz Wydawcy należności objętych fakturą VAT, jednak jest obowiązany do zwrotu otrzymanej Publikacji w stanie nienaruszonym w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

§ 5

Czas trwania Umowy Subskrypcji

 1. Umowa Subskrypcji zostaje zawarta na czas oznaczony, który wynosi 3 miesiące. We wskazanym czasie Stronom nie przysługuje uprawnienie do rozwiązania Umowy za wypowiedzeniem.
 2. Z upływem ostatniego miesiąca świadczenia usługi umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieoznaczony. 
 3. Strony mogą rozwiązać Umowę zawartą na podstawie Regulaminu Subskrypcji na czas nieoznaczony poprzez złożenie jednostronnego oświadczenia o wypowiedzeniu w formie dokumentowej pod rygorem nieważności, ze skutkiem następującym w terminie 14 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia drugiej Stronie Umowy. Oświadczenie Subskrybent dostarcza Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres: wydawnictwo@currenda.pl;
 4. Subskrybent może złożyć oświadczenie o Rezygnacji z doręczonej mu Publikacji w terminie 14 dni od dnia doręczenia, przy jednoczesnym obowiązku nadania do Wydawcy przesyłki zwrotnej zawierającej daną Publikację w w/w terminie. Rezygnacja stanowi rozwiązanie jednostkowej Umowy sprzedaży Publikacji, natomiast nie stanowi ona samoistnej przesłanki rozwiązania Umowy Subskrypcji.
 5. Wydawca wskazuje, że powtarzające się Rezygnacje lub opóźnienia w uiszczaniu opłaty za zamówione Publikacje mogą być przyczyną wypowiedzenia Umowy Subskrypcji przez Wydawcę.

 

§ 6

Odstąpienie od Umowy Subskrypcji

 1. W razie zamówienia przez Subskrybenta Subskrypcji na książki Wydawcy, Subskrybentowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta przysługuje uprawnienie do odstąpienia od Umowy Subskrypcji w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Subskrypcji w oparciu o niniejszy Regulamin Subskrypcji. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Subskrybentowi, który zamówił Subskrypcję na Przegląd Prawa Egzekucyjnego.
 2. Odstąpienie od Umowy może zostać dokonane w dowolnej formie i jest skuteczne od chwili doręczenia go Wydawcy; oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone na przykład na formularzu, który stanowi załącznik do nr 2 do Regulaminu. W razie odstąpienia od Umowy po otrzymaniu Publikacji, Subskrybent będzie obowiązany do zwrotu na swój koszt Publikacji do Wydawcy w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 3. Korzystający z prawa odstąpienia ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Publikacji będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Publikacji.

 

§ 7

Koszty dostawy i zwrotu Publikacji

 1. Wydawca ponosi koszty opakowania i doręczenia Publikacji do Subskrybenta.
 2. W razie rozwiązania Umowy Subskrypcji, Rezygnacji pociągających za sobą obowiązek zwrotu Publikacji przez Subskrybenta lub odstąpienia od Umowy Subskrypcji, Subskrybent będzie obowiązany do poniesienia kosztu opakowania i przesyłki zwrotnej Publikacji.
 3. Wydawca nie odbiera przesyłek wysłanych do niego za pobraniem.

§ 8

Reklamacje

 1. Subskrybentowi przysługuje uprawnienie do składania reklamacji na sposób realizowania przez Wydawcę lub reprezentujące go osoby Umowy Subskrypcji.
 2. Reklamacje, o której umowa w ust. 1 powyżej można składać:
  1. w formie pisemnej - na adres Wydawcy;
  2. w formie elektronicznej poprzez wiadomość e-mail nadaną na adres: wydawnictwo@currenda.pl;
  3. poprzez kontakt telefoniczny pod numerem tel.: (58)5503875, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8:00-16:00;
 3. Wydawca zobowiązuje się do rozpatrywania otrzymywanych reklamacji bezzwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania.
 4. Wydawca będzie prowadził z Subskrybentem korespondencję w formie pisemnej, chyba że Subskrybent wyrazi zgodę na kontakt w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail.
 5. W razie nieuwzględnienia reklamacji przez Wydawcę, Subskrybent będący konsumentem może zwrócić się o pomoc w polubownym rozwiązaniu sporu do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów właściwego dla miejsca zamieszkania konsumenta. Wykaz podmiotów prowadzących postępowania pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgłoszonych Komisji Europejskiej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej znajduje się pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL. Informacje o polubownym rozwiązywaniu sporów konsumenckich znajdują się również pod adresem www.polubowne.uokik.gov.pl. Wydawca wyraża wolę uczestniczenia w polubownych metodach rozwiązywania ewentualnie zaistniałych sporów.
 6. Do reklamacji i roszczeń wynikających z umowy sprzedaży zawartej w ramach Usługi Subskrypcji stosuje się odpowiednio postanowienia § 7 Regulaminu Sklepu.   

 

§ 9

Dane osobowe i informacje handlowe

 1. Administratorem danych jest Currenda Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie przy Al. Niepodległości 703A, 81-853 Sopot. Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez adres e- mail: sekretariat@currenda.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy poprzez adres e-mail: iod@currenda.pl.
 3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji usługi Subskrypcji. Jednocześnie administrator będzie przetwarzać dane w celu realizacji ciążących na nim obowiązków prawnych wynikających z prawa podatkowego i rachunkowego oraz w celu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie swojego uzasadnionego interesu. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na działania marketingowe, dane będą przetwarzane w tymże celu.  
 4. Pozostałe informacje na temat przetwarzania danych znajdują się na stronie internetowej https://sklep.currenda.pl/polityka-prywatnosci. W przypadku sprzeczności, pierwszeństwo mają zapisy zawarte w niniejszym Regulaminie Subskrypcji.

§ 10

Możliwość zmiany Regulaminu Subskrypcji

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Rozporządzenia.
 2. Regulamin Subskrypcji i jego zmiany dostępne są w Sklepie internetowej w formacie, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu Subskrypcji.
 3. Do zmiany Regulaminu Subskrypcji stosuje się odpowiednio postanowienia §12 Regulaminu Sklepu.
Dokument Data rozpoczęcia Data zakończenia Dokumenty
Regulamin subskrypcji   05.05.2021 PDF
Regulamin subskrypcji 05.05.2021   PDF
do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl