do kasy suma: 0,00 zł
close
wyszukiwarka zaawansowana
Polityka prywatności

Currenda szanuje prywatność użytkowników serwisu sklep.currenda.pl (dalej jako „Sklep”). Zależy nam, aby każdy, kto odwiedza tę witrynę, dokładnie wiedział, jak może chronić swoją prywatność. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności, która wyjaśnia w jaki sposób chronimy dane osobowe dotyczące osób odwiedzających nasz serwis.

 1. ADMINISTRATOR TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

  Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Currenda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie przy Al. Niepodległości 703A, 81-853 Sopot, tel. 58 550 38 75 (dalej jako: „Currenda” albo „Spółka”).

 2. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  adres e-mail: iod@currenda.pl

  adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Currenda sp. z o.o., ul. Niepodległości 703A 81-853 Sopot

 3. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

  Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie z Currenda oraz w ramach prowadzonej przez Ciebie z nami korespondencji.

  Dane osobowe otrzymujemy też w związku z realizacją usług oraz przy rejestracji kont dostępu do naszych usług.

  Użytkownicy Sklepu nie mają obowiązku podawania swoich danych osobowych, aby móc przejrzeć stronę internetową. Za jej pośrednictwem mogą być jednak gromadzone dane osobowe standardowe informacje związane z logowaniem, tj. adres IP, rodzaj wyszukiwarki, język, godziny dostępu oraz adres, strony, z której użytkownik został przekierowany. Dla potrzeb zarządzania Sklepem i usprawnienia nawigacji możemy używać plików cookies (niewielkich plików tekstowych wysyłanych przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.). Bardziej szczegółowe informacje o plikach cookies można przeczytać na stronie internetowej http://wszystkoociasteczkach.pl. Informujemy, że zakres wykorzystania plików cookies jest ograniczony wyłącznie do aspektów technicznych (funkcjonalności strony) oraz statystycznych. Pliki cookies przechowujemy przez okres 2 lat.

  Przetwarzamy jedynie Twoje zwykłe dane osobowe.

 4. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

  Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do zawarcia, a następnie wykonania umowy zawartej z Tobą albo administratorem lub podmiotem przetwarzającym Twoje dane osobowe – w tym do:

  • umożliwienia świadczenia usługi, w tym drogą elektroniczną
  • przekazywania informacji o proponowanych zmianach regulaminów, cen, danych Currenda, ofertach,
  • zapewnienia obsługi umów i rozwiązywania problemów technicznych,
  • kontaktowania się z Tobą w związku z wykonywaniem zawartej umowy.

  Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych oraz innej sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa.

  Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Currenda, którym jest, m.in.:

  • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych Currenda oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa danych,
  • prowadzenie badań i analiz Currenda między innymi pod kątem funkcjonalności jej usług, oprogramowania i aplikacji, poprawy ich działania,
  • obsługa Twoich zgłoszeń i korespondencji, w szczególności przez formularze kontaktowe dostępne na naszej stronie
  • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, administracyjnych, arbitrażowych i mediacyjnych i innych,
  • prowadzenie analiz statystycznych,
  • marketingu usług własnych, konkursów, przeprowadzania akcji marketingowych,
  • przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

   

  Na podstawie i tylko o ile udzielisz na to zgody, Currenda przetwarza Twoje dane osobowe w celach:

  • zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych,
  • marketingu bezpośredniego usług własnych, w tym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, telefonicznej oraz automatycznych systemów wywołujących,
 5. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Spółka dla realizacji usługi wymaga podania przez Ciebie imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu do korespondencji względnie nazwy firmy, numeru NIP oraz adresu prowadzenia działalności gospodarczej, a także informacji, czy jesteś komornikiem sądowym.

  Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy i/lub udzielić dostępu do naszych usług.

  W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie podasz tych danych lub w jakikolwiek sposób uniemożliwisz nam ich przetwarzanie może to skutkować utrudnieniem świadczenia usług, a w konsekwencji także zaprzestaniem świadczenia usług i/lub rozwiązaniem umowy, względnie niezałatwieniem sprawy, z którą się do nas zwracasz.

 6. TWOJE UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH

  Masz prawo dostępu sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Masz również prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

  Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

  • w odniesieniu do żądania sprostowania danych:

  - zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

  • w odniesieniu do żądania usunięcia danych:

  - Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę,

  - cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych,

  - zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych,

  - Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem,

  - dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,

  • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych:

  - zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,

  - Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte,

  - Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń, lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu

  • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych:

  - przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

 7. SKARGA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

  Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. SPRZECIW W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

  Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.

 9. COFNIĘCIE ZGODY

  Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody, masz prawo w każdym czasie ją cofnąć poprzez e-mail lub pisemnie na dane adresowe podane w punkcie II.

  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może skutkować zaprzestaniem świadczenia usługi i/lub rozwiązaniem umowy, względnie niezałatwieniem sprawy, z którą się do nas zwracasz

 10. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

  Spółka może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym Spółkę w prowadzeniu jej działalności i w świadczeniu usług (dostawcy i podwykonawcy), np.: doradcy, zewnętrzne kancelarie prawne, podmioty zapewniające wsparcie techniczne, banki, operatorzy pocztowi.

  Spółka może też przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami oraz innym podmiotom jeżeli jest to wymagane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

  W odniesieniu do plików cookies, analizujemy gromadzone dane korzystając z rozwiązań zewnętrznych dostawców. Aktualnie używamy Google Analytics, narzędzia dostarczonego przez firmę Google Inc. („Google”). To narzędzie działa w oparciu o pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej, w tym sporządzania raportów dotyczących aktywności na niej. Uzyskane przez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania z tej strony internetowej nie umożliwiają identyfikacji osób.

   

  Co więcej, nasza strona korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „anonymizeIp()”. Oznacza to, że adresy IP są przetwarzane po skróceniu w taki sposób, by zapewnić ich anonimowość i wykluczyć możliwość odniesienia ich do konkretnych osób.

   

  Masz możliwość nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies poprzez wybranie odpowiednich ustawień przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że może to utrudnić prawidłowe funkcjonowanie strony. Ponadto, możesz zapobiec pobieraniu danych przez plik cookie przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki dostępnej na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB

 11. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Spółka przechowuje Twoje dane osobowe przez czas niezbędny do wykonania wszelkich praw i obowiązków oraz dochodzenia roszczeń z łączących Spółkę z Tobą stosunków prawnych.

  Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów załatwiania skarg i wniosków, prowadzenia korespondencji,  zapobiegania nadużyciom i oszustwom i innym czynom zabronionym, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych, od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania przez okres niezbędny dla realizacji umowy oraz dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami z nią związanymi.

  Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Currenda zobowiązana jest do zachowania danych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów (np. dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne).

 12. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

  Do analizy stron korzystamy z usługi Google Analytics dostarczanej przez firmę Google Inc. Dane zebrane przez pliki cookies przekazywane są do USA w ramach Tarczy Prywatności UE-USA na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności takich działań.

 13. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB AUTOMATYCZNY

  Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych w postaci automatycznego zawarcia umowy, obciążenia Cię prawami bądź obowiązkami lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację poprzez zautomatyzowane podjęcie decyzji w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679.

  Profilowanie danych osobowych przez Currenda może polegać na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 14. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

  Kwestie bezpieczeństwa traktujemy niezwykle poważnie. Dlatego dokładamy starań, aby chronić Sklep przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Stosujemy m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwer, oraz fizyczne środki bezpieczeństwa. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w Polityce Prywatności.

  Realizując podstawową ideę Internetu umieszczamy w Sklepie linki do innych stron www. Nie odpowiadamy jednak za politykę prywatności na tych witrynach. Zachęcamy – po przejściu do innego serwisu – do zapoznania się z obowiązującymi tam zasadami.

  Currenda zdaje sobie sprawę jak ważna jest ochrona prywatności dzieci w Internecie. Sklep nie został zaprojektowany z myślą o dzieciach poniżej szesnastego roku życia i nie jest dla nich przeznaczony. Niniejsza Polityka Prywatności nie przewiduje celowego gromadzenia danych, dotyczących dzieci poniżej szesnastego roku życia.

  Mamy prawo dokonywać okresowych, uznaniowych modyfikacji niniejszej Polityki Prywatności. Po modyfikacji każdorazowo zmieniamy datę aktualizacji umieszczoną na górze strony, w ten sposób zmodyfikowana Polityka Prywatności będzie mieć zastosowanie do użytkowników i przekazywanych przez nich danych począwszy od daty aktualizacji. Dzięki regularnemu sprawdzaniu treści Polityki Prywatności możesz poznać sposoby ochrony swoich danych osobowych. Niemniej jednak zapewniamy użytkownikom dostęp do wersji archiwalnej.

 

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl